Materiały dla przyszłych i aktualnych podopiecznych – do pobrania – zgodne z RODO

  1. Oświadczenia podopiecznych/opiekunów podopiecznych – obowiązują od dnia 25.05.2018 r. – Załącznik13 
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – PRZEDSTAWICIELA PODOPIECZNEGO – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. – Załącznik17 
  3. Wniosek o założenie subkonta – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. – Załącznik18 
  4. REGULAMINU PRZYJMOWANIA PODOPIECZNYCH (BENEFICJENTÓW) I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O ZWROTY KOSZTÓW – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.  – Załącznik19
  5. Informacje dla przyszłych podopiecznych Fundacji AUXILIUM – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. – Załącznik20
  6. ZGODA NA PUBLIKACĘ DANYCH OSOBOWYCH  PODOPIECZNEGO FUNDACJI AUXILIUM – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. – Załącznik21
  7. Wniosek o pomoc finansową – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. – Załącznik22 UWAGA:  złożenie wniosku opiewającego na wynikającą z dopiętch załaczników (faktur/rachunków) wystawionych na dane Fundacji) nie jest równoznaczne z refundacją całości kosztów. Zarząd fundacji decyduje o zasadności i celowości wydatku. 
  8. Rozliczenie kosztów przejazdu – obowiązuje od 1 marca 2018 r. – DRUK-Rozliczenie-kosztów-przejazdu
  9. Wnioseko wykreślenie podopiecznego z listy podopiecznych – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.  – Załącznik23
  10. Protokół z przeprowadzonej zbiórki publicznej – wzór – obowiązuje od 1 marca 2018 r. –  protokół z przeprowadzonej zbiórki publicznej 

UWAGA: Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy zakup, którego chcecie dokonać będzie zrefundowany, prosimy o kontakt mailowy. Generalnie prosimy o kierowanie się zasadą: ratowanie zdrowia bądź życia podopiecznego. Prosimy posiłkować się zapisami regulaminu, a w szczególności: Paragraf 3 punkt 4: „Środki zgromadzone na Subkontach przeznaczane są na leczenie i rehabilitację Beneficjentów, w szczególności na operacje, rehabilitację, leczenie, turnusy rehabilitacyjne, środki farmakologiczne, na sprzęt, przejazdy z i do miejsca rehabilitacji (na podstawie Faktur i druku Rozliczenia kosztów przejazdu), pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, jak też inne materiały konieczne do rehabilitacji, a także na rehabilitację społeczną, mającą na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, realizowaną przede wszystkim przez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji.

Ostateczna decyzja w kwestii refundacji należy do zarządu fundacji oraz fundatora. Nie przewidujemy możliwości odwołania się od niej.